بازگشت

هزینه ای باید برای فروش در ۲۰۲۰کالا بپردازیم؟

هزینه ای باید برای فروش در ۲۰۲۰کالا بپردازیم؟

مطابق با معیارهای فروش و به منظور شروع همکاری در ابتدا هزینه ای از شما دریافت نمیشود.
بعد از تایید و شروع فروش بعد از فروش هر محصول از سمت شما مبلغی به عنوان کارمزد و تبلیغات از فاکتور نهایی کسر و الباقی پس از گذشت ۷ روز گارنتی مرجوعی مصوب در قانون کسب و کار در فضای مجازی برای شما واریز میشود