لوازم نصب کاغذ دیواری

لوازم نصب کاغذ دیواری
بر روی نقاط مشخص شده کلیک نمایید تا مشخصات آن را مشاهده بفرمایید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”9561″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A5%2C%22x%22%3A13.116122367686794%2C%22y%22%3A21.18185093340356%2C%22Title%22%3A%22%D8%BA%D9%84%D8%B7%DA%A9%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%5Cn%D8%AF%D8%B1%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22index%22%3A6%2C%22x%22%3A29.65747575114544%2C%22y%22%3A13.399914230746724%2C%22Title%22%3A%22%D9%82%D9%84%D9%85%20%D9%85%D9%88%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%5Cn%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%7D%2C%7B%22index%22%3A7%2C%22x%22%3A52.21386672858905%2C%22y%22%3A17.14523258280665%2C%22Title%22%3A%22%D8%BA%D9%84%D8%B7%DA%A9%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%5Cn%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22index%22%3A8%2C%22x%22%3A80.22138552558154%2C%22y%22%3A14.523509736364701%2C%22Title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%5Cn%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22index%22%3A9%2C%22x%22%3A35.484543420318374%2C%22y%22%3A48.605906740110015%2C%22Title%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22index%22%3A10%2C%22x%22%3A11.800332894002583%2C%22y%22%3A78.94298539179542%2C%22Title%22%3A%22%D9%85%D8%AA%D8%B1%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%5Cn%D9%88%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22index%22%3A11%2C%22x%22%3A54.65747575114545%2C%22y%22%3A68.08156217082163%2C%22Title%22%3A%22%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%5Cn%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%22%7D%5D”]

لوازم نصب کاغذ دیواری برای نصب کاغذدیواریرا باید  در اختیار داشته باشید تا بتوانید با سهولت کار نصب را انجام داده و از نتیجه لذت ببرید.
ابزار نصب کاغذ دیواری

  1. کاتر
  2. مداد
  3. متر
  4. چهارپایه
  5. کاردک
  6. قلم مو
  7. غلطک