راهنمای فروش در ۲۰۲۰کالا

بر روی گزینه تایید کلیک کنید تا به صفحه
ارسال اطلاعات وارد شوید
و بتوانید فروش در ۲۰۲۰کالا را آغاز نمایید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4118″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A7%2C%22x%22%3A73.08736467893239%2C%22y%22%3A47.602625735335245%2C%22Title%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A12%2C%22x%22%3A73.0892252301638%2C%22y%22%3A60.4928410423115%2C%22Title%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A13%2C%22x%22%3A73.27880859375%2C%22y%22%3A65.6217169932363%2C%22Title%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A14%2C%22x%22%3A73.45725133959688%2C%22y%22%3A54.16467889681067%2C%22Title%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%A8%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A14%2C%22x%22%3A73.45725133959688%2C%22y%22%3A54.16467889681067%2C%22Title%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%A8%D8%AF%22%7D%5D”]

اگر قبلا در سایت ثبت نام نکرده اید برای فروش در ۲۰۲۰کالا کلید ثیت نام را فشار دهید
تا وارد بخش ثبت نام در فروشگاه اینترنتی ۲۰۲۰کالا شوید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4110″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A5%2C%22x%22%3A57.102234567408225%2C%22y%22%3A71.52983271705791%2C%22Title%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%7D%5D”]

پس از ورود به صفحه در بالای صفحه گزینه حساب کاربری وجود دارد
بر روی آن کلیک نمایید تا وارد بخش مربوط به ورود و ثبت نام , فروش در ۲۰۲۰کالا شوید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4109″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A2%2C%22x%22%3A5.591081243465381%2C%22y%22%3A21.12025200566159%2C%22Title%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%7D%5D”]

در پایین صفحه بر روی گزینه فروشنده شوید
کلیک نمایید تا وارد بخش فروشندگان شوید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4116″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A6%2C%22x%22%3A88.14869706958643%2C%22y%22%3A18.03964623270581%2C%22Title%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A7%2C%22x%22%3A88.33272146912755%2C%22y%22%3A29.644638711310346%2C%22Title%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A8%2C%22x%22%3A88.34201288046004%2C%22y%22%3A40.51835624481963%2C%22Title%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A9%2C%22x%22%3A88.71376009235595%2C%22y%22%3A52.13362459919351%2C%22Title%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A10%2C%22x%22%3A88.33272146912755%2C%22y%22%3A66.09397809761036%2C%22Title%22%3A%22%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A11%2C%22x%22%3A88.71003898989312%2C%22y%22%3A80.19529502297288%2C%22Title%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22index%22%3A12%2C%22x%22%3A88.32713981543332%2C%22y%22%3A85.93098196514202%2C%22Title%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A13%2C%22x%22%3A60.262085868523464%2C%22y%22%3A92.39647370953217%2C%22Title%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%5D”]

در پایین صفحه بر روی گزینه فروشنده شوید
کلیک نمایید تا وارد بخش فروشندگان شوید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4115″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A2%2C%22x%22%3A23.438668516931923%2C%22y%22%3A95.32597133091518%2C%22Title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%22%2C%22Message%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%7D%5D”]

کد تایید ۵ رقمی را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید
پیامی مبنی بر ورود موفق به شما نمایش داده میشود
و شما به صفحه کاربری خود وارد میشوید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4113″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A14%2C%22x%22%3A75.11153097046352%2C%22y%22%3A63.373205878517844%2C%22Title%22%3A%22%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%22%2C%22Message%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A15%2C%22x%22%3A49.656138366926115%2C%22y%22%3A16.830143175627054%2C%22Title%22%3A%22%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%22%7D%5D”]

اطلاعات بانکی خود را برای زمانی که محصولی را در فروشگاه
فروخته اید و لازم است از حساب خود برداشت داشته باشید
وارد نموده بر روی ادامه کلیک کنید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4121″]

تمام فیلدها را پر کرده و بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4120″ hotspot_data=”%5B%5D”]

در این مرحله شما باید اطلاعات خواسته شده را طبق روال فروشگاه
ارسال نمایید تا بعد از بررسی توسط مدیر تایید شود

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4119″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A14%2C%22x%22%3A75.11153097046352%2C%22y%22%3A63.373205878517844%2C%22Title%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%22%7D%5D”]

بر روی گزینه تایید کلیک نمایید تا بتوانید
مدارک خود را برای ما ارسال نمایید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4124″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A23%2C%22x%22%3A93.5130179593111%2C%22y%22%3A49.59595998128255%2C%22Title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A24%2C%22x%22%3A91.4684082938836%2C%22y%22%3A55.277778163100734%2C%22Title%22%3A%22%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20(%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%20%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF)%22%7D%2C%7B%22index%22%3A25%2C%22x%22%3A92.21190271767541%2C%22y%22%3A60.32828321360578%2C%22Title%22%3A%22%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A26%2C%22x%22%3A89.79554584035199%2C%22y%22%3A66.26262664794922%2C%22Title%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A27%2C%22x%22%3A92.02602911172745%2C%22y%22%3A71.94444482976739%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%22%7D%5D”]

برای تایید نهایی و اجازه نمایش دادن محصول و فروش در ۲۰۲۰کالا
ابتدا به تنظیمات وارد شوید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4123″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A14%2C%22x%22%3A91.09666108198769%2C%22y%22%3A39.017632145725514%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%86%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A15%2C%22x%22%3A93.32714435336314%2C%22y%22%3A44.93702761172047%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%86%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A16%2C%22x%22%3A91.4684082938836%2C%22y%22%3A50.226700155801076%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A18%2C%22x%22%3A91.4684082938836%2C%22y%22%3A55.51637269988168%2C%22Title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%2C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%2C%20%D9%88%20%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A19%2C%22x%22%3A91.65428189983154%2C%22y%22%3A61.56171275025951%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A20%2C%22x%22%3A92.21190271767541%2C%22y%22%3A67.10327446310586%2C%22Title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A21%2C%22x%22%3A91.09666108198769%2C%22y%22%3A72.14105783842072%2C%22Title%22%3A%22%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%22%7D%2C%7B%22index%22%3A22%2C%22x%22%3A90.91078747603973%2C%22y%22%3A77.05289662935271%2C%22Title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%22%2C%22Message%22%3A%22%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%7D%5D”]

تبریک میگوییم
اطلاعات شما ثبت و برای بررسی به مدیر ارسال شد

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4122″]

مشاهده
شرایط و قوانین
قرارداد بین فروشنده
و
فروشگاه اینترنتی
۲۰۲۰کالا

پس از تایید از طرف مدیریت اجازه فرستادن محصول برای نمایش در سایت ارسال میگردد
و شما میتوانید محصول خود را برای ما ارسال نمایید تا با تایید کارشناسان بر روی
صفحه اصلی فروشگاه نمایش داده شود

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4127″]

مدارک خواسته شده را برای ثبت و تایید ارسال نمایید
توجه:  شما میتوانید یکی از مدارک را برای ما ارسال کنید
آدرس کامل و صحیح را برای تایید برای ما ارسال نمایید

[ihwt_hotspot tooltip_width=”300″ image=”4126″]